آیا اگر گیاه خوار شیم آرامش پیدا میکنیم؟

167 بازدید
گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/02/28 17:21

شما میدانید اگر گیاه خوار شید استرسی های درونیتون به خاطر خون قلیایی ای که دارید بسیار بسیار کاهش پیدا میکند ؟